PFUs logo.
PFUs logo.

Selbyggen brøt god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte med at Selbyggen begikk et tillits- og premissbrudd da en epost som kun var ment for redaksjonen, ble videreformidlet til en ekstern tredjepart.

Selbyggen publiserte i august 2023 et intervju, en sommerprat, med ordføreren, der det i ingressen ble anført at ingen fornærmede var i sikte, og «kommunestyrerepresentant Sjøberg har visstnok ferie».

Klager:

Omtalte kommunestyrerepresentant Åsmund Sjøberg oppfattet ingressen som et «tydelig redaksjonelt spark» til ham, noe han kontaktet avisa om. Det resulterte i et møte med journalisten, og påfølgende epostkorrespondanse med redaksjonen. I den sammenheng ble en av hans eposter til avisa videresendt til en tredjepart, som var omtalt i eposten. Klager reagerte, og anførte at avisa derigjennom videreformidlet upublisert materiale og fortrolige opplysninger, i strid med kildevernet. Klager viste også til at avisa ikke klarla premissene, fordi han aldri ble orientert om at eposten ville bli formidlet til en tredjepart.

Mediet:

Selbyggen avviste at videresendingen av eposten innebar et presseetisk brudd, men erkjente at eposten ikke skulle vært videresendt. Avisa beklaget dette overfor klager, og inviterte også klager til et møte i et forsøk på å komme til enighet. Etter avisas mening var klager ingen kilde i intervjuet med ordføreren. Slik avisa så det, utleverte avisa heller ikke upublisert materiale eller fortrolige opplysninger. Avisa viste til at det som skjedde var at klager tok kontakt med journalisten om en sak hun hadde skrevet, og at klager i denne konteksten fremsatte anklager om en tredjepart, som var i familie med journalisten, og som journalisten sendte eposten til. Avisa anførte at den tar lærdom av saken.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at Vær Varsom-plakaten (VVP) skal ivareta og sikre tilliten til de redigerte mediene. Tillit er vesentlig overfor samfunnet og publikum, men også overfor kilder. Kildene må være trygge på at redaksjonen behandler dem og informasjonen som gis, i tråd med de presseetiske prinsippene. Uklarhet om dette kan svekke både medienes kildetilfang og tillit. Utvalget understreker også at Vær Varsom-plakaten gjelder for hele den journalistiske arbeidsprosessen, også når den ikke resulterer i noen publisering.

Redaksjon-kilde-kontakt

PFU konstaterer at klagen i dette tilfellet ikke gjelder en konkret publisering eller den journalistiske prosessen forut for publisering, men det som skjedde i etterkant av en publisering der klager ble nevnt. Slik utvalget ser det, må klager derfor anses som en kilde i denne sammenheng, selv om den forutgående publiseringen ikke egentlig omhandlet klager.

Premissene må klargjøres

Utvalget merker seg at klager har anført flere brudd på Vær Varsom-plakaten. Etter utvalgets syn er det imidlertid VVP 3.3 om premisser som er det presseetisk sentrale her. Som utvalget har påpekt gjentatte ganger, er det redaksjonens oppgave å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Dette ansvaret oppheves ikke selv om det er kilden som kontakter redaksjonen.

Det er helt sentralt at kilder og andre kan kontakte mediene uten å risikere at opplysninger som ikke er ment for andre, uten videre blir formidlet til tredjeparter. Redaksjonene må ha et svært bevisst forhold til hvordan opplysninger til redaksjonen håndteres. Pressefolk skal utvise varsomhet med å fortelle andre hva kilder har sagt. Dersom redaksjonen ønsker å gå videre med informasjonen, må dette klargjøres, jf. VVP 3.3. Utvalget kan ikke se at Selbyggen gjorde det.

Redaksjonell integritet må ivaretas

Utvalget merker seg imidlertid at Selbyggen har tatt selvkritikk på at eposten fra klager til redaksjonen ble videreformidlet. På generelt grunnlag minner utvalget om viktigheten av at enhver redaksjonell medarbeider verner om sin integritet, jf. VVP 2.2. Etter utvalgets mening har journalisten blandet roller idet hun sendte informasjon til en privat forbindelse.

Åpenbart premissbrudd

Slik PFU ser det, var klagers epost åpenbart ikke ment for andre enn adressatene, og heller ikke for publisering. Det forelå heller ingen grunn til at redaksjonen måtte gå videre med informasjonen for å sjekke opplysningene med andre kilder.

PFU konstaterer at Selbyggen har opptrådt uryddig i denne sammenheng, og anser det som et tillits- og premissbrudd at kommunikasjonen mellom klager og redaksjon ikke forble mellom dem.

Selbyggen har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.3.

Oslo, 31. januar 2024

Anne Weider Aasen, 

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, 

Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes

Powered by Labrador CMS