Jan Bøhle. Foto: privat

«Riktig fokus»

Jan Bøhle svarer i dette leserinnlegget Gunnar Olav Balstad angående å ha riktig fokus i debatten rundt saken om Garbergselva på et så tidlig stadie.

Publisert

Jeg liker svært godt at du, G. O. Balstad, bidrar i debatten om Garbergselva under tittelen riktig fokus, i Selbyggen. Du er informativ og bringer inn mange perspektiver og argumenter som åpner opp for mer debatt, selv om jeg ikke deler alle dine vinklinger.

Åpenhet var også mitt fokus da jeg bla.a. påpekte følgende til ordføreren (i medlemsmøte 9.april i AP);

«Jeg har forstått at ordfører har skiftet standpunkt angående utbygging av Garbergselva etter valget. Det kan jeg vel anse er en privatsak, men å fronte utbygging i kommunen uten å involvere innbyggere, velgere og medlemmer i Ap i saken, er ett uforståelig politisk feilgrep.»

Det er et politisk feilgrep, da prosessen om eventuell utbygging av Garbergselva så langt, har vært lukket for velgere og ikke innviede partimedlemmer. Slikt politisk håndverk skaper likegyldighet og oppgitthet over politikk og offentlige beslutninger»

Bakgrunnen er blant annet dokumentet som ble presentert for formannskapet 13.02.24 med følgende tekst i rødt: «Distribuering Selbu kommunes politiske styre og kommunen administrasjon. Skal ikke distribueres til tredjepart så som grunneiere, interessentforeninger, media eller andre».

Det var mangelen på åpenhet og informasjon utad om saken, jeg kritiserte ordføreren for. Bak dette ligger også en frykt for at det kan bli tatt tidlige interne avgjørelser og prosessuelle grep i saksbehandlingen som kan blir styrende for utfallet. Jeg anser i motsetning til deg at det også ligger muligheter for politikk i hvordan man velger å saksbehandle en sak i ulike organer, når man velger å gi eller unnlater å gi informasjon under prosessen.

Naturvernforbundet tar varige naturinngrep på alvor. I dag er folk mer oppmerksomme på å beskytte naturen og stiller spørsmåltegn ved fortsatt ensidig fokus på mer vekst og økt forbruk. Spesielt når konsekvensen kan føre til varig ødeleggelse av natur og klima, økte strømpriser og forringede levevilkår og klima for stadig flere.

Det er mangelen på riktig fokus som er problemet. Nemlig at vi ikke kan fortsette nåværende vekst og materielle utvikling på bekostningen av mer ødelagt natur og klima. Vi må alle bidra til handling på alle nivåer om å finne alternativer i både energi- og forbruksmønster. Det er der problemet ligger. For den enkelte, for lokale politikere og for Norge.

Bonden vil ikke ha ølbokser i grovforet, innbyggerne må finne seg i omstillinger av eget forbruk og Selbu kommune bør følge sine egne planer.

Jfr Kommunal mangefoldsplanen (som skal revideres) side 15, står det blant annet at kommunen skal:

· Bevare naturmangfoldet og verdifull natur 

· Legge til rette for bærekraftig arealforvaltning der vekst ikke går på bekostning av viktige natur- og kulturverdier 

Hver og en av oss velger fritt de argumenter vi vil vektlegge for egen konklusjon om å bevare eller bygge ut elva. Det viktige er at diskusjonen og standpunkt man faller ned på er bygd på et informert grunnlag og ikke synsing. Da er hensynet til rødlistede arter eller argumenter mot dagens strømfordelingspolitikk like relevante, som 50 000 m3 stein som skal håndteres.

Det er nødvendig å vurdere varige inngrep opp mot samfunnsnytten også på lang sikt. Der kan nok enkelte lokale grunneiere eller andre interessenter komme i en skvis. Noen får eksempelvis ikke de inntekter de så for seg eller kunne trenge. Denne debatten handler om Garbergselva alene. Andre utbyggingssaker lokalt eller i større målestokk får eventuelt bli en senere historie.  

Naturvernforbundet i Selbu og Tydal ønsker å være en forsvarer for naturinteressene lokalt. Vi vil gå i allianser med interessenter, politiker og andre som ønsker å bidra til en åpen debatt om lokale saker. Nå handler det om å bevare Garbergselva fra utbygging på kort sikt. Det er naturlig at lokallaget også vil bidra til at vassdraget vernes, men det er ikke hovedtema nå.

Avslutningsvis:

Det hadde vært fint om ordfører eller annen innvidd politiker eller Clemens Kraft svarer på følgende:

Hva er begrunnelsen for at kraftutbygging i Garbergselva denne gangen har kommet på dagsorden? 

Hvilke nye argumenter er tilkommet, etter de forrige avslagene?

Powered by Labrador CMS