Debatt

Andreas Sylte, kraftverksjef i Statkraft.

Manøvrering av Selbusjøen

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Manøvreringsreglementet for Selbusjøen og Statkrafts handlingsrom som følge av dette har vært tema i flere leserinnlegg i Selbyggen den siste tiden. Vi ser at det er et behov for å klargjøre Statkrafts praktisering av manøvreringsreglementet. Grunnprinsipper:

  • Statkraft vil alltid så sant det er praktisk mulig oppfylle alle manøvreringskrav vi har i hele Nea-Nidelvvassdraget. 
  • Vi har krav om minstevannføring i både Nidelva, fra Drakstsjøen og i Nea og Tya. Videre er det krav om minstevannstand i Selbusjøen og Stugusjøen, restriksjon på når det kan tappes fra Drakstsjøen, samt en selvpålagt restriksjon i Finnkoisjøen. Til slutt har vi også en restriksjon på hvor mye som kan tappes fra Nesjøen gjennom et år og når (ut fra vannstand sommerstid). 
  • I tillegg til kravene i manøvreringsreglementene forsøker Statkraft alltid å bruke reguleringsevnen vår til å minimere sannsynlighet for og konsekvenser av skadeflom på alle steder i vassdraget.

Minstevannføringskravet i Nidelva på minst 30 m3/s hele året er et sentralt krav som legger føringer for disponeringen av alle våre magasin. Dette kravet er i manøvreringsreglementet angitt å ha prioritet over minstevannstanden i Selbusjøen. Dette betyr imidlertid ikke at Statkraft uten videre kan gå under kravet i Selbusjøen om lokaltilsiget til Selbusjøen er mindre enn 30 m3/s, men at Statkraft til enhver tid må sørge for å hente vann til Selbusjøen fra ett av våre magasin lenger opp i vassdraget så lenge vi har lagret vann tilgjengelig. Det er ikke aktuelt å bryte kravet om minstevannstand i Selbusjøen så lenge vann kan tilføres fra magasinene lenger opp. Dette igjen gjør at vi løpende oppdaterer en plan mange måneder fram i tid for hvordan vi kan tappe magasinene våre der vi tar hensyn til de tørreste nedbørsscenariene framover i tid. For både å sikre at vi overholder krav i manøvreringsreglementet og at vi får en kjøring av våre kraftstasjoner som både er praktisk gjennomførbar og gir produksjon på de tidspunkt samfunnet trenger mest kraft vil Statkraft i normalsituasjoner ligge med en vannstand i Selbusjøen på minst 20-30 cm over kravet om sommervannstand. Dette balanserer behovet for mest mulig flomdemping i Selbusjøen og gir litt fleksibilitet for når vann fra magasinene oppe i fjellet må nå Selbusjøen. Det tar for eksempel lang tid fra vi tapper vann fra Sylsjøen til dette vannet når Selbusjøen.

Arbeidet som pågår i Nesjødammen har de siste to årene i vesentlig grad påvirket muligheten vår til å unngå flomhendelser i Selbusjøen. Statkraft har derfor i 2022 søkt NVE om og fått godkjent et fravik fra manøvreringsreglementet for Selbusjøen i perioden 2022-2024. Fraviket innebærer at Statkraft kan utsette oppfylling av Selbusjøen med inntil 1 måned etter vårflommens kulminasjon for årene 2022, 2023 og 2024. Fraviket gjør at Statkraft i større grad enn ellers vil kunne hindre at Selbusjøen går over HRV i perioden for arbeidet på Nesjødammen. Selv om Statkraft gjennom fraviket kan utsette oppfyllingen av Selbusjøen disse årene vil risikoen for flom være betydelig høyere disse årene, da vann i mindre grad enn ellers kan holdes igjen i Nesjøen. Fraviket gir altså ikke noen forskjell i manøvreringsmuligheten i perioden etter «en måned etter vårflommens kulminasjon».

Vi har i høst hatt to tilfeller der vannstanden i Selbusjøen har gått over HRV. I begge disse situasjonene har vi tappet det vi har kunnet gjennom lukene i Hyttfossdammen, samtidig som vi har holdt tilbake alt vann som har kommet til Nesjøen i denne perioden. Et stort rehabiliteringsprosjekt i Bratsberg kraftverk i perioden august-oktober har gjort at vi har hatt ca 100 m3/s mindre kapasitet for tapping ut fra Selbusjøen, noe som har også har bidratt til at vannstanden i Selbusjøen har vært høyere enn normalt i denne perioden på grunn av stort uregulert tilsig i en periode med mye nedbør.

Powered by Labrador CMS