Debatt

Arkivbilde av Selbusjøen.

«Lavere minstevannstand i Selbusjøen»

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentenes mening.

I Selbyggen 6. oktober tar ordføreren til orde for å redusere minstevannstanden i Selbusjøen som en hastesak hos NVE.

Dette begrunnes med at kravet om minstevannstand i Nidelven på 30 m/s går foran minstevannstanden i Selbusjøen. Dette mener han fører til at Statkraft hele tiden må ligge med en reserve/buffer over minstevannstanden i Selbusjøen, for å sikre oppfyllelse av minstevannvannstand i Nidelva. Dette er uriktig.

I Manøvreringsreglementet for Selbusjøen datert 7. mars 2014, gyldig fra 5.januar 2015 står følgende: «Kravet til minstevannstand kan fravikes for å opprettholde en minstevannstand i Nidelva på 30 m/s. I slikt tilfelle skal Bratsberg kraftverk ikke være i drift»

Det er dermed ingen tvil om at Statkraft kan ivareta minstevannstand i Nidelva ved rett til å fravike kravet om minstevannstand i Selbusjøen.  

Den ekstra høye vannstanden denne sommeren har heller ingen sammenheng med minstevannstand for Selbusjøen.

28.01.22 mottok NVE søknad fra Statkraft om dispensasjon fra kravet om minstevannføring i Selbusjøen i årene 2022, 2023, 2024. Begrunnelse; nedtapping av Nesjøen. Søknaden ble sendt på høring til Selbu kommune. 02.03.22 gir Selbu kommune følgende svar: «Selbu kommune har ingen avgjørende merknader til søknaden».

NVE konkluderte med at: «Statkraft Energi AS kan fravike oppfyllingskravet til sommervannstand i Selbusjøen med inntil 1 måned etter vårflommens kulminasjon i årene 2022, 2023, 2024».

I stedet for å ta til orde for en reduksjon av minstevannstanden bør kanskje ordføreren ta en prat med Statkraft om hvorfor vannstanden i Selbusjøen, slik han utaler, ofte ligger over minstevannstand. Denne sommeren har alle sett at sjøen har vært ekstra stor. Kan dette forklares med nedtrappingen av Nesjøen, ekstra mye nedbør, eller handler det om strømproduksjon og strømpriser? Det kan Statkraft gi svar på.

Hvis ordføreren hadde lest konsesjonsvilkårene og manøvreringsreglementet ville han sett at konsesjonsvilkårene ang minstevannstand ikke kan endres gjennom en prat med NVE. I konsesjonsvilkårene fastslåes det at vilkårene først kan tas opp til ny vurdering etter 30 år; altså i 2044. Det er en kjent sak at det er under kravet om nye konsesjonsvilkår vannstanden kan tas opp til vurdering. I eksisterende manøvreringsreglementet gis det en åpning for endring uten ny konsesjonssøknad. Der står følgende: «Dersom slipping etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser kan Kongen uten erstatning for konsesjonær, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjeperson, fastsette endringer i reglementet som finnes nødvendig. Forandringene i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interessert har hatt anledning til å uttale seg». En lang prosess, som seniorrådgiver Stein Wisthus Johansen i NVE påpeker til Selbyggen.

Gjennom revideringen av miljøvilkårene i Neavassdraget har Selbu nå mulighet til å sikre storørreten i Nea og Selbusjøen. Åpningen for dette er gitt gjennom kravdokumentet for Vilkårsrevisjon for Neavassdraget, der minstevannføring i nedre Nea er et av kravene som reises. 

Nasjonalt er vassdrag med storørretstamer – slik Nea har – definert som vassdrag av stor verdi. I kravdokumentet for Neavassdraget, datert 24.05. 2023 står følgende under avsnittet «Krav om helårs minstevannføring og magasinrestriksjoner, krav 2.4 punkt 5» «Krav om helårs minstevannføring fra Hegsetfossdammen, jf NVE rapport 2013/49. Dette også i tråd med godkjent vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion 2022-2027». 

Storørreten er allerede satt på kartet både nasjonalt og regionalt.  Nå er det opp til selbusamfunnet med ordfører, øvrige folkevalgte og allmenheten, å løfte fram storørreten. En må bruke den åpningen vi har til å sikre en minstevannstand i Nea både sommer og vinter. En viktig miljøsak for bygda. Det er kanskje på tide at kravene om enda flere skuterløyper får en miljøkonkurrent. De har alt for lenge fått rå grunnen alene.

Selbusjøen Grunneierlag, Elveeierlaget og Storørretens venner reiste hver og en, og sammen, krav om minstevannføring i Nea da konsesjonsvilkårene for Neavassdraget ble satt på dagsorden. Krav som er tatt inn i kravdokumentet som er enstemmig vedtatt i både i Tydal og Selbu kommune. Nå starter arbeidet med å få gjennomslag for kravet. Vi har sterke krefter mot oss. Stemmer som taler for avbøtende tiltak i stedet for minstevannstand støtter motkreftene. Krefter som setter strøm foran miljø. 

Dette er en sak som vil ta tid. Den tiden kan vi bruke til vår fordel. Bruke den til å holde saken varm og kjent. Tilegne oss kunnskap fra andre som har gått veien før oss og bygge allianser. Vi har ingenting å vinne på å vente. Etableringen av et lokalt naturvernlag i Selbu er på trappene. Et lag som kan arbeide for å samle alle gode krefter for ivaretaking av vår mangfoldige natur og miljø, deriblant storørreten.     

Powered by Labrador CMS