Debatt

En profesjonell, åpen og folkestyrt kommune

Publisert Sist oppdatert

Du leser nå et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentenes mening.

Forholdet mellom politikk og administrasjon føres kontinuerlig i kommunene. Nå før valget er den der igjen, i store som små kommuner. Nye bestemmelser i kommuneloven skulle gi en mer tydelig rolle for kommunedirektøren, og samtidig gi et bedre grunnlag for politisk styring lokalt. Det skulle rydde forholdet mellom politikk og administrasjon.

Det ser ut som om dette i mange kommuner slår ut som en klarere deling også i organisasjonen og i dialogen mellom politisk nivå og administrasjonen. Det skulle ikke bli slik. Det er svært uheldig i forhold til felles oppgaver og felles mål. Det må være et lagspill, der man hele tida jobber med felles mål og felles oppgaveløsning. Det betyr at dialogen mellom nivåene må være tett og kontinuerlig.

En manglende forståelse av rollene fører lett til vanskelige og løpende diskusjoner, som i sin tur virker negativt på arbeidet i hele organisasjonen. Det kan ikke være og skal ikke være skarpe grenser mellom administrasjon og politikk. Det kreves raushet og dialog. Stadige detaljdiskusjoner om ansvarsområder fører ikke til noe. Så må det være klart hvem som til sist har myndighet til å definere forholdet: Det ligger på politisk nivå.

Det må ikke være noen tvil om at politikerne ønsker en sterk administrasjon. Det skal være en administrasjon som helt og fullt forstår alle sider ved lokaldemokratiet, og som ser det som en hovedoppgave å legge til rette for politisk styring i all håndtering av kommunale saker.

En sterk administrasjon bygger en åpen og tillitsfull organisasjon, som er utadrettet også mot innbyggerne, med informasjon og løpende service.

Det er påpekt fra blant annet generalistkommuneutvalget at små kommuner vil ha problemer med å løse alle sine oppgaver og følge alle bestemmelser. Kompetansen strekker ikke til.  Det er opplagt at dette er en aktuell problemstilling for en så liten kommune som Tydal. Det dreier seg til syvende og sist om eksistensgrunnlaget for en kommune. Det må være en sentral politisk oppgave å følge opp dette med flere tiltak. Forutsetningen for en kommune er at den framstår som profesjonell overfor innbyggere og myndigheter. Det går på ryddighet, åpenhet og informasjon. Det går til sist også på rettssikkerhet.

Tydal AP har kommet med mange forslag innen dette temaet i denne perioden. Noe har vi nådd fram med. Men her må det jobbes videre. Politisk nivå må klargjøre en styring som er forutsigbar og tydelig. Det må lages bedre prosesser i viktige saker. Spesielt plansaker og større byggesaker. Jfr saker som ny arealplan og helse- og omsorgsplan. Det ble mye unødvendig «krangel» rundt prosjekt helse- og administrasjonsbygg. Dette mener vi skyldtes uklar tilrettelegging og mangel på politiske grep. Reglement er ganske kjedelig politikk. Men når et nytt kommunestyre skal revidere f.eks. delegeringsreglementet, så må vi få en bedre prosess enn sist. Her fastlegges jo mye av ansvarsdelingen mellom politikk og administrasjon.

Hvorfor må Tydal kommune fokusere så sterkt på disse temaene? Jo, det er fordi vi som en av de minste kommunene må klare å bevare selve den politiske arenaen, der det fremdeles skal være mulig å drive politikk. Dette er i sin tur en forutsetning for å sikre lokalsamfunnet og yte alle de tjenestene en kommune er forpliktet til. Det er selve grunnmuren.

Tydal AP ser det derfor viktig å prioritere dette arbeide inn i neste valgperiode. Vi håper på full oppslutning her. Vi vil komme tilbake med konkrete saker og tiltak for oppfølging.

Powered by Labrador CMS