Debatt

Lars Myhr Sandlund, nestleder for hovedutvalg utdanning i Trøndelag Fylkeskommune, Senterpartiet.Jens Arne Kvello, ordfører Tydal Kommune, Senterpartiet.Kari Fuglem, lokallagsleder Selbu SenterpartiThomas Engan, gruppeleder Selbu Senterparti.

En bedre inntaksordning for distriktsskolene

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening.

Senterpartiet tar ansvar og SIKRER en ny inntaksordning på videregående skole i Trøndelag. I skoleåret 2024/2025 gjelder enda nærskoleprinsippet i Trøndelag, med unntak for elever bosatt i gamle Namdalseid kommune, og Trondheim. Fra skoleåret 2025/2026 ber vi fylkesdirektøren utrede et geografisk inntak i regioner, skissert på Stiklestadplattformen. Dette vil si at elever innenfor fastsatte geografiske regioner får et større utvalg blant nærskoler å velge mellom. En inntaksmodell som ligner den Nordland fylke har. 

Dette gjør vi på bakgrunn av demografiske endringer, en bedre balansert utvikling for næringslivet, og sikre rett kompetanse til rett region. Vi må ta innover oss at det fremover blir mange flere eldre enn yngre, og at kompetanse innenfor både yrkesfag og studieforberedende linjer er svært etterspurt. 

Vi skal huske det at alle videregående skoler i Trøndelag, utenfor Trondheim, er å betegne som distriktsskoler. Senterpartiet er tydelige på at vi skal ha en desentralisert skolestruktur i Trøndelag, da må vi sikre at linjene på skolene også er etterspurt av det lokale og regionale arbeidsmarkedet. 

Vi har allerede godt etablerte bo- og arbeidsregioner i Trøndelag, disse vil bli styrket med det nye forslaget til inntaksordning. Elevene blir likestilt innenfor sine regioner, dette vil bli en styrke for alle skolene innenfor de respektive regionene. 

Det er stor forståelse for at endringer kan være skummelt, men Trøndelag er nødt til å tenke nytt for å møte fremtiden på en god og forutsigbar måte. Å styrke regionene i Trøndelag er viktig, da vi ser en skjevfordeling på studieforberedende linjer og yrkesfaglige linjer. 

I distriktene søker flere yrkesfag, i og rundt Trondheim søker flere studieforberedende. I distriktene trengs det flere sykepleiere og lærere, vi ser allerede at det er en dramatisk nedgang på antall lærerstudenter på Nord Universitet. Vi bør også se på flere løsninger for bedriftsnært yrkesfag, dette er en stor styrke for skolene, elevene og næringslivet. 

Gjennomføringsgraden skal opp på alle linjer, på alle videregående skoler, i hele fylket. Da må vi tørre og ta grep, samt tenke nytt.  Selbu Videregående er en av de beste skolene når det kommer til gjennomføringsgrad.  

Selbu VGS er kjempeviktig for Selbu kommune og Tydal kommune. Det er utfordring med nok arbeidskraft i begge kommunene og en videregående skole som er tilpasset kommunen og næringslivet er viktig for rekruttering av arbeidskraft i begge kommunene. 

Generelt er det viktig at elevene har mulighet til å bo hjemme lengst mulig, om de ønsker det, før de evt. flytter ut på hybel. Forskning viser vel også at dem som bor lengre hjemme har større sjanse til  å komme tilbake etter ent studie. Dette sikres ved at fylkesdirektøren skal ta hensyn til at elevene skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, når inntaksregionene opprettes 

Når det gjelder de yrkesfaglige studieretningene, så er det et godt samarbeid med næringslivet lokalt, og mange som går elektro, helse og oppvekst samt BAT får seg lærlingeplasser lokalt og etterhvert varig arbeid etter gjennomført lærlingeperiode. Det er godt samspill mellom skolen og næringsliv/kommunene om praksisplasser gjennom skoleåret som gjør at elevene får god kontakt med arbeidslivet. Dette sammen med godt samspill med TONE (tverrfaglig opplæringskontor for Neadalen) gjør at alle som ønsker det får læringeplass og at man får tilpasset behovet for hver enkelt elev. F.eks. at enkelte kan gå 3 år som lærling istedenfor skole. Selbu Vgs har gode resultater å vise til. 

Vi har troa på at Selbu vgs fortsatt skal være en god  og attraktiv skole å gå på og at den skal være den foretrukne skolen for elever i Neadalen. Med attraktive linjer for elevene og næringslivet i Selbu og Tydal har vi troa på at Selbu vgs fortsatt skal være en god skole for våre elever uavhengig av inntaksordning. Selbu vgs. er gode til å tilpasse seg elevene og næringslivet for å beholde sine elever. Gode eksempler på dette er valgfag toppidrett og musikk og teaternsemble, samt Elektro og datateknologi  som er en relativt fersk linje. Den ble opprettet etter signal om behov ifra næringslivet. Det arbeides nå målrettet om å få på plass en fornybarlinje, som ev. også kan bli en landslinje, med utgangspunkt i at man i Selbu og Tydal har både vindkraft og vannkraft, og etterhvert solkraft. I dette arbeidet er Aneo/Trønderenergi og Selbu Energiverk involvert. 

Senterpartiet har stor tro på distriktsskolene, og vil med disse grepene styrke videregående skoler i hele Trøndelag. For oss er det viktig å fremsnakke Selbu vgs og vi har fortsatt troa på at den skal være en god skole for våre elever i lang tid fremover. Selbu vgs er en viktig del av utdanningsløpet, og vi er krystallklare; skolestrukturen på de videregående skolene i Trøndelag ligger fast.  

Powered by Labrador CMS