Debatt

John Inge Sirum.

Venstre/KrF vil ta vare på naturen og ta Selbu inn i det grønne skiftet

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentenes mening.

Vern garbergselva

Vi i Venstre/KrF vil verne de siste vassdragene våre. Vi vil ha mer natur, ikke mindre.

Naturkrisen er alvorlig, og utviklingen går i feil retning. Stadig mindre natur blir værende, og stadig mer uberørt natur går tapt til fordel for hytter og veier. Vi lokalpolitikere er ansvarlige for å forvalte arealene i kommunen på en god måte. Nå er det på tide å ta ordentlig vare på naturen vår. 

De siste 100 årene har menneskene tatt i bruk hele jorden, i voldsomt tempo. Menneskeskapte ting, bygg og anlegg veier nå mer enn alle dyr og planter på planeten vår – til sammen. Bare mengden plast i verden er det dobbelte av den samlede vekten av alle dyr på jorden. 70 prosent av alle ville dyr i verden er borte. Samtidig er de uberørte naturområdene blitt borte i voldsomt tempo – også her i Norge. 90 prosent av all urørt natur i Norge er borte, og de siste urørte områdene minker for hvert år.

Midt oppi disse voldsomme menneskeskapte endringene av naturen, er verneplanene for vassdrag en sårt tiltrengt motvekt. Gjennom verneplanene har vi blinket ut de få av alle våre mange vassdrag som skal få lov til å være urørte av kraftutbygging: de små, varige seiere naturen skal få lov til å vinne, i en verden der menneskene ellers tar seg til rette hver eneste dag.

Venstre/KrF vil stå opp for de verna vassdragene våre. Vi trenger mer natur i Norge, ikke mindre. Noen ganger skal naturen få lov til å vinne – ikke bare for et lite øyeblikk, men for alltid. Vi skal løse klimakrisen – men vi gjør det ikke ved å rasere de siste lommene av urørt natur, verken i Norge eller resten av verden.  Vi vil ta kampen. Et sterkt Venstre/KrF i Selbu er viktigere enn noen gang, både for klima og natur. Bygg hytter på områder som er ferdig regulert først. Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur og artsmangfold er vår tids største utfordringer. De krever en radikal omstilling av samfunnet og justering av vår adferd. Å kutte klimagassutslipp, bevare naturmangfold og miljø og forvalte jordens ressurser på en bærekraftig måte er nødvendig for å sikre framtida for generasjonene som kommer etter oss.

Venstre/KrF mener at vi må bremse utbyggingstakten av hytter og heller se på tomtene som allerede er regulert. Utbygging vil være til varig fortrengelse av beiteområder, leveområder for dyr og planter, og ikke minst folks naturopplevelser – dersom den ikke reguleres og begrenses.

Næringslivet må i framtiden i mindre grad leve av å bygge nye fritidsboliger, og i større grad leve av den eksisterende fritidsbefolkningen.

I Selbu må vi føre en ansvarlig arealpolitikk. Naturkvalitetene og naturtilgangen som både tilreisende og fastboende setter pris på skal bevares. Samtidig skal vi ta vare på landbrukets rammevilkår, og sørge for et arealbruk som ikke er til fortrengsel for landbruket.

Vi ønsker solceller på alle kommunale tak.

På grunn av krigen i Ukraina opplever Norge ekstraordinært høye strømpriser. I 2019 hadde vi en strømpris på omtrent 50 øre/kWh. I 2022 er dette på minst 100 øre/kWh, og ofte opp mot 200 øre/kWh. 

Samtidig som strømprisene er gått til himmels, vet vi at vi må gjennomgå en storstilt elektrifiseringsbølge som følge av den grønne omstillingen. Oljeplattformer, biler, energikrevende industri, skipsfart og mye mer må slutte å gå på fossil energi og heller gå på strøm. For å nå klimamålene våre forutsettes det derfor en drastisk økning i etterspørselen etter fornybar energi. 

Norge ligger an til å havne i et kraftunderskudd allerede fra 2027. NVE anslår at forbruket vil øke med 24 TWh mot 2027, og at produksjonen vil øke med omtrent 6 TWh. Dette medfører et kraftunderskudd på 7 TWh innen 2027.

Solkraft utgjør i dag 0,225 TWh av norsk kraftproduksjon. Dette tilsvarer omtrent 1 promille. 

Noen eiere av bolighus og dristige gårdbrukere har allerede investert i solcelleanlegg på taket. Vi ønsker at kommunen skal gå foran med å ha solceller på alle kommunale bygninger.

Økt bruk av bioenergi.

I Selbu har vi dyktige grundere som leverer varme basert på treflis til bygg på Bellflata. De har kapasitet til å levere mer. Dette skaper lokale arbeidsplasser basert på lokale ressurser. De er konkurransedyktige og leverer overskudd. Dette ønsker vi mer av. 

Vi arbeider for:

Ingen flere vindmøller i Selbu

Ingen storstilt hyttebygging på Selbustrand, begrense arealbruken til hyttebygging, og bebygg regulerte tomter først.

Varig vern av garbergselva.

Overgang til vannbåren varmen basert på kortreist treflis i kommunale bygg.

Solcelleanlegg på kommunale bygg.

Tre skal være det foretrukne byggemateriale i kommunale nybygg,

Ta vare på naturmangfoldet i SelbuBevare matjorda, ikke bygge den ned

Powered by Labrador CMS