Debatt

OSLO 20070910: Fremmøtet til valget var godt på Uranienborg i Oslo mandag ettermiddag.

«Selbu Høyre har bevisst valgt å avstå fra å kommentere andres politiske betraktninger og politiske lovnader»

Publisert

Du leser nå et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentenes mening.

Kalenderen lyver ikke, og de aller fleste skulle vi tro har fått med seg det faktum at det nærmer seg tid for kommunevalg. Allerede for flere måneder siden var de første av våre partier ute med å profilere seg i lokale media, og samtidig markere hvor de befinner seg i det politiske landskapet. I tillegg så har lokale media gitt oss tydelig informasjon om hva ulike politiske aktører mener om aktuelle saker som angår bygdas innbyggere. Meningsutveksling vedr. Granby A/S sin virksomhet er kanskje det mest tydelige i så måte. 

Selbu Høyre har bevisst valgt å avstå fra å kommentere andres politiske betraktninger og politiske lovnader. Hverken i lokale eller sosiale media. Andre partier har valgt annerledes. I et demokrati må det kunne være sånn. En skal ha stor respekt for at  ulike partier velger ulike strategier i sin valgkamp.

Selbu Høyre vil gjøre det som våre medlemmer og støttespillere har gitt oss mandat til: Å jobbe for å få gjennomslag for  de saker vi har prioritert foran høstens kommunevalg. Her vil vi nevne tre: 

Optimale rammefaktorer for både eksisterende og ny-etablerende virksomheter. Velferd kan ikke vedtas. Den må skapes. Den må skapes nedenfra der arbeidsplasser og aktivitet skaper ringvirkninger i lokalsamfunnet. Verdiskaping gjennom produksjon og handel både er, og skal være, en bærebjelke i kommunens økonomi. Slik vi ser det så er det den beste garantien for at kommunen i framtida skal kunne yte lovpålagte tjenester i tråd med morgendagens krav og behov.

De siste åra har veistandard både på bygdas innfartsårer og på innenbygds fylkeskommunale/ kommunale veier gjennomgått en betydelig forbedring. Dette betyr langt i fra at vi føler å være i mål, og vi opplever at bygda fremdeles må sloss for til dels knappe ressurser til vedlikehold. Selbu Høyre har, i likhet med bygdas øvrige befolkning, registrert at det mangler gang/sykkelveg på strekningen Borsetmoen –Skarodden. At strekningen tidligere ikke er gitt prioritet er for oss et paradoks da vi vet at det på denne strekningen er størst innenbygds trafikk. I kommende fireårsperiode ønsker å bruke betydelige ressurser for at bevilgende myndigheter skal gi den aktuelle utbygginga en plass lengre oppe på prioriteringslista. Det samme gjelder en gang og sykkelveg mellom Tømra og Garbergselva. Langs denne strekninga finner du flere store næringsaktører, samt flere boligfelt knytta til samme område. Selbu Høyre vil derfor arbeide for at de to nevnte vegstrekninger prioriteres under ett.

Den siste av de tre sakene vi har valgt å prioritere er kanskje den viktigste av alle: Barn og unges psykiske helse. Undersøkelser viser at det er dagens unge som må ta støyten for det press og de forventninger de utsettes for i dagens samfunn. Helt fra ganske ung alder begynner barn å påvirkes av bl a forskjellige sosiale media som etter vår mening er mer eller mindre ute av kontroll. De utsettes for et press som bare for få ti-år siden var totalt ukent, og som nå fører til at flere og flere opplever hets og overgrep med påfølgende psykiske plager.

Dagens unge er morgendagens voksne. Og det er morgendagens voksne som skal sikre at det velferdssamfunnet som er bygget sten for sten også skal komme kommende generasjoner til gode.

Sammen med de saker som her er nevnt så går Selbu Høyre til valg med en tydelig instruks og blanke ark i  sekken. Instruksen er å jobbe etter det verdigrunnlag som Høyres politikk er bygget på, og de blanke arka skal brukes når vi sammen med bygdas øvrige politiske partier skal lage politikk til beste for bygda og bygdas befolkning 

Powered by Labrador CMS