Debatt

Ordfører Ole Morten Balstad forsvarer at bokhandelbygget og tomta ble solgt uten offentlig utlysning og ekstern verdivurdering.

Ordføreren forsvarer måten bokhandelbygget ble solgt på

Publisert

I sitt svar på Åsmund Sjøbergs interpellasjon forsvarer ordfører Ole Morten Balstad formannskapets vedtak om å selge bokhandelbygget uten offentlig utlysning. Samtidig ber han om at kommunestyrets representanter unngår å sette frem udokumenterte påstander basert på spekulasjoner.

Ordføreren skriver i sitt svar:

Viser til interpellasjon FO 1/22 fra Åsmund Sjøberg/SV der følgende spørsmål reises:

– Hvorfor ble ikke salget av eiendom 67/81 og 68/38 gjennomført gjennom en åpen salgsprosess?

– Ble det innhentet ekstern prisvurdering av salgsobjektene?

Salget av eiendommene 67/81 og 68/38 ble behandlet i formannskapssak 6/22. Saken var utlyst på sedvanlig måte, som åpen sak med åpen innstilling. Saken ble diskutert i utvalget, også spørsmålet interpellanten stiller, og utvalget landet på, mot en stemme, og gjennomføre salget uten en offentlig utlysning.

Argumentasjonen bak denne beslutningen var som følger:

Det har lenge vært et overordnet ønske for kommunen å få fjernet det såkalte ARK-bygget, et bygg som ble midlertidig satt opp på denne tomta på slutten av 80-tallet. Bygget var som sagt av midlertidig art, står på en liten tomt på kun 500 kvadratmeter mellom to andre større eiendommer, og bygget ligger ikke inne i kommunens langsiktige planer for sentrum. Da Nesta Eiendom AS kom på banen og ønsket å kjøpe bygget, samtidig som de etter kjøpet ville rive bygget, samt tilby ARK bokhandel nytt husvære, mente formannskapet at dette var en god løsning. Det ble også lagt avgjørende vekt på at Nesta Eiendom AS allerede eide en større, tilstøtende eiendom (det gamle Coopbygget). Det ble fra formannskapets representanter argumentert for at det var et arronderingsmessig godt valg å selge til nevnte aktør, da en fikk lagt en liten tomt på kun 500 kvadratmeter inn under en større eiendom som ville gi en bedre og mer helhetlig utvikling av disse to eiendommene i fellesskap.

Ut ifra alle disse momentene mente et klart flertall i formannskapet at det i dette tilfellet var korrekt å inngå en salgsavtale med Nesta Eiendom AS og ikke lyse ut eiendommen på det åpne markedet. I tillegg ba formannskapet om en sak der alle kommunens eiendommer i sentrum ble fremlagt, og der en gjør en overordnet vurdering angående hvilke eiendommer en ønsker å selge, samt hvilke eiendommer en fortsatt ønsker å ha i kommunalt eie.

Angående prisvurdering ble det ikke gjort eksterne vurderinger, men tatt utgangspunkt i tomteverdi i intensjonsavtale inngått mellom Selbu kommune og Granby AS for den såkalte «Busstomta» i sentrum. Råtomtprisen på ARK-tomta ble satt til 1000 kroner pr. kvadratmeter, og deretter fratrukket 150 000,- som kjøperen hadde i dokumenterte rivingskostnader. Ut ifra salgssum på «Busstomta», som ligger på en kvadratmeterpris for råtomt på drøye 700 kroner, mente da formannskapet at dette var et korrekt beløp i denne sammenhengen, samt en pris som ligger over det som er avtalt på en tomt kommunen selv har titulert som «indrefileten» i sentrum. I tillegg til pris så en også salget i et samfunnsmessig og utviklingsmessig perspektiv, noe argumentasjonen i forrige avsnitt underbygger.

Overordnet ønsker ordføreren å kommentere det øvrige innholdet i interpellasjonen. Kommunestyret er kommunens øverste organ, bestående av 25 innvalgte representanter. Kommunestyret er et offentlig organ med full innsikt i alle saker og dokumenter. Som folkevalgt i dette organ skal en vokte seg for hvilke påstander en fremsetter og hvilke kilder en legger til grunn. Det å ta utgangspunkt i spekulasjoner og udokumenterte påstander når det rettes formelle henvendelser inn i kommunens øverste organ er særdeles uheldig og undergraver respekten for både kommunestyret som organ og for de folkevalgte som til enhver tid sitter der. Dette svekker også organets tillit overfor innbyggerne vi er valgt til å representere, og det bes derfor om at kommunestyrets representanter velger sine ord og påstander med omhu i sin omgang med dette organet. Kommunestyret er også arbeidsgiver for alle kommunens ansatte, og dette må også kommunestyrets representanter legge seg på minnet i sin omgang med organets virksomhet.

Powered by Labrador CMS