Jan Bøhle. Foto: privat

«Naturen gjør Selbu attraktiv»

Dette er innleggsforfatterens svar til Per Jarle Hårstad, som tok til orde for "klare fakta" rundt en eventuell utbygging av Garbergselva.

Publisert

Dette er et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentens mening.

Fint å se at Per Jarle Hårstad tar til orde for å se på fakta angående eventuell utbygging av Garbergselva. Her kommer noen fakta og fler blir det nok om Clemens tar neste steg.

Det er lett å si seg enig i at både Eidem fra Tensio og Eggan fra Selbu Energiverk gav et godt oversikts bilde for å diskutere utfordringer i forbindelse med framtidas kraftsituasjon på møtet i E-bygget 13.05. De viste begge til hvor komplisert og omfattende temaet framtidig kraftproblemtikk faktisk er. 

Styrende politikerne i Selbu ( AP og H) og Clemens Kraft har i liten grad bidratt til en åpen lokal debatt om grunnleggende spørsmål knyttet til framtidig bruk av natur, kraftsituasjon og framtidig vekst, før de gikk i gang med planleggingen av å regulere den siste større elva i Selbu med et vannkraftverk. Dette i en kommune som produserer 7 gangen mer kraft enn eget forbruk! 

I dag er flere folk oppmerksomme på hvor viktig det er å beskytte naturen og stiller spørsmåltegn ved fortsatt ensidig fokus på mer vekst og økt forbruk. Spesielt når konsekvensene fører til varig ødeleggelse av natur og klima, økte strømpriser, dårligere levevilkår og klima for stadig flere.

Det er mangelen på riktig fokus som er problemet. Fokuset må rettes mot naturen og jorda vi lever av og på. Vi må alle bidra til handling på alle nivåer for å finne alternativer i både energi- og forbruksmønster. Det er der problemet ligger. For den enkelte, for lokale politikere og for næringslivet.

Eidem fra Tensio presenterte dagens kø (lese prognose) om framtidig behov for strøm i Trøndelag de neste årene. Det er nesten det dobbelte av hva vi i dag forbruker/produserer.

Da har Tensio inkludert: a. elektrifisering av oljeinstallasjoner, b. søknader om data sentere og andre kraftkrevende industrisatsninger og c. grønt skifte. I tillegg til allerede eksisterende løpende kraftbehov i Trøndelag. 

Eidem poengterte at dette var urealistisk prognose og at framtida faktisk var svært vanskelig å forutsi, da det er mange og ulike faktorer i spillet om krafta. Og det handler om politiske prioriteringer, som han/Tensio overlater til politikere å ta. 

Hver og en av oss velger fritt de argumenter vi vil vektlegge for egen konklusjon om å bevare eller bygge ut Garbergselva. Viktige er at diskusjonen og standpunktet man faller ned på er bygd på et informert grunnlag og ikke synsing. Da er hensynet til rødlistede arter eller argumenter mot dagens strømfordelingspolitikk like relevante, som at minst 50 000 m3 stein skal håndteres om Garbergselva bygges ut slik Clemens har skissert.

Planutvalget i kommunen vedtok 14.mai: å tilrå at Clemens Kraft søker NVE om kraftutbygging i Garbergselva med vilkår om:

Naturmangefoldsvurderinger vurdert sammen med avbøtende tiltak skal vise at det ikke gir for store negative konsekvenser for elva.

Formuleringen er etter mitt syn en faktisk innrømmelse fra planutvalget om at de vil akseptere store negative konsekvenser, bare de ikke blir for store! Snakk om å slippe katta ut av sekken.

Clemens kraft må vurdere å ta oppgaven med å levere en søknad med dokumentasjon om hva de konkret vil gjøre. I det ligger ytterligere kartlegging og dokumentasjon på hvilke naturverdier som faktisk finnes og mulige konsekvenser for disse når man eksempelvis minsker vannstanden i 9 km av elva inntil 80-90 % av normalvanstanden i store deler av året. 

Kraftkapitalen og markedskreftenes mål er å tjene penger på strømmen. Deres regnestykker er basert på kortsiktig gevinst. De har til nå vist liten interesse for samfunnsnytte eller ivaretagelse av natur. De må styres av regler satt av våkne politikere og ikke av politikere som dilter etter kapitalen.

Nedbygd natur er tapt for all framtid. Mer enn en kvadratmeter i sekundet er i ferd med å bli nedbygd/ødelagt hele døgnet hvert år framover, om dagens utvikling fortsetter. Det er 86 dekar i døgnet.

Så enkelt og så komplisert er dette. 

Et annet fakta å ta med seg: Aftenposten 23.05 har kartlagt hva landets kommuner har planlagt av framtidig arealbruk: 2166 kvadrat kilometer til hyttefelt, boliger og næringsarealer, hvorav hytter står for mesteparten. 1000 km3 til veier og samferdsel og 750 km3 til energiformål. 1 kvadratkilometer er 1 million kvadratmeter.

Jeg skulle ønske at fler engasjerte seg og satte seg inn både i hva som har skjedd og som er i ferd med å skje med naturen vår. Vi må tåle og tørre å ha en åpen diskusjon om veien videre for bygda og landet vårt.

Til nå har jeg fått eposter med 136 underskrifter fra folk i Selbu som sier nei til utbygging av Garbergselva. Trolig vil det komme flere.

Powered by Labrador CMS