Debatt

«Er det riktig å bruke 9 millioner kroner av fellesskapets midler på kulturhuset, og hva skal dette gå på bekostning av,» spør innleggsforfatteren.

Kulturhuset … igjen …

Publisert Sist oppdatert

Formannskapet i Tydal har med 4 mot 1 stemme (fra AP) vedtatt at Kulturhuset skal opprustes for 9 millioner kroner. Saken skal til endelig beslutning i kommunestyret 28.september.

Opprustningen på 9 millioner inneholder hovedsakelig 3 elementer:

  • Geotekniske utbedringer
  • Branntekniske og elektriske utbedringer
  • Uttrekkbart amfi med plass til 90 personer

Formannskapsgruppa i SP ønsker altså å bruke 9 millioner (nesten 12000 kr pr. tydaling) på et bygg fra 1968 som i dag har svært begrenset bruk. Denne opprustningen inneholder hovedsakelig kun de mest nødvendige og pålagte oppgavene, så det vil garantert påløpe betydelig vedlikehold- og renoveringskostnader utover disse millionene i årene som kommer. Pengebruken i Tydal kommune skal styres av et årsbudsjett, men dette ser ikke ut til å gjelde for denne renoveringen, for i budsjettet for 2023 ligger det inne 1 million på kulturhuset, hovedsakelig tenkt til amfi. 

Tydal AP sin ene representant i formannskapet ønsket at saken vurderes sammen med budsjett og at en oversikt over faktisk og forventet bruk av huset legges fram før beslutning. Nedstemt!

Dagens kulturpolitikk i Tydal:

Tydal kommune gir hvert år kr.150.000,- i kulturmidler til alle lag og organisasjoner i bygda på deling. Dette er lag som har egne bygg og anlegg med store driftskostnader til strøm, forsikring og kommunale avgifter. Det legges ned en betydelig innsats i form av dugnad, loddsalg, loppemarkeder og arrangementer for å vedlikeholde og drifte disse anleggene. For å få tildelt kulturmidler, må de vise til en aktivitetsplan for kommende år, samt regnskap og budsjett. For renovering av kulturhuset til 9 millioner er tydeligvis ikke dette nødvendig! De siste årene har bruken av kulturhuset vært veldig beskjedent. Bruken står i skarp kontrast til det som ble forespeilet sist gang diskusjonen rundt gjenåpningen av kulturhuset var oppe. Det ble eksempelvis ikke arrangert julefester i dette huset ved siste jul! Det er kommunen selv som oftest står som arrangør på de få arrangementene som er der, og jeg har problemer med å se hvilke arrangementer/møter som ikke kunne vært arrangert i andre bygg i Tydal.

Forslag:

Dersom det bygges et nytt sykehjem og/eller et nytt adm.bygg må det ses på muligheten for å kunne kombinere et større møterom i et av disse byggene med et mindre amfi som kan brukes til kino og allmøter. Da vil det kunne oppnås synergier i form av felles inngangsparti, WC og garderober. Det vil uansett være et behov for et større møterom i et av disse byggene, så merkostnaden med et amfi vil være begrenset. Kulturhuset må da selges eller rives, og det må bygges et nytt pauserom tilknyttet skytehallen. Større arrangement legges til andre hus som vi har i Tydal, f.eks. Tydalshallen, Tydal museum, Spongtun eller Bjørkly.

Oppsummering:

Det kan virke som renoveringen av kulturhuset har blitt en sak som dagens SP-gruppe i kommunestyret skal kjøre gjennom koste hva det koste vil! De kjører på for å få et vedtak på dette like før et nytt kommunestyre skal ta over, selv om de også da vil sitte med flertallet. 

For hva er det som haster så fælt? Kan vi ikke vente til det er avgjort hvor og hvilke andre bygg som skal bygges og da utrede hva et tilbygg her vil koste? Samt få en oversikt over faktisk bruk av huset og sammenligne med andre kostnader til kultur? Skal ikke kostnadene med denne renoveringen inngå i budsjett-diskusjonen slik alle andre saker gjør? Er det riktig å bruke 9 millioner kroner av fellesskapets midler på kulturhuset, og hva skal dette gå på bekostning av? 

Eller er det en bakenforliggende årsak til å presse gjennom denne saken nå?

Jeg håper at hver enkelt kommunestyrerepresentant tar stilling til dette individuelt og ikke blir tatt av partipisken.

Powered by Labrador CMS