Debatt

«Derfor er det betenkelig at det kun er én heltidsbonde som står på av alle listene til årets kommunevalg»

Publisert

Du leser nå et leserinnlegg, som gjenspeiler skribentenes mening.

Landbruket er en viktig samfunnsaktør for at vi skal ha en levende og aktiv kommune i Selbu. Vi produserer mat, driver landskapspleie og er en totalberedskap. Derfor er det betenkelig at det er kun 1 heltidsbonde som står på av alle listene til årets kommunevalg.

Viktig at vi engasjerer oss i debatten og der beslutningene taes og ikke minst hvorfor de enkelte valgene som blir gjort . Er det slik at  landbrukspolitikken som fremforhandles nasjonalt i dag der det kun fokuseres på volum,volum.volum og arbeidsmengden øker og øker gjør at ingen har tid til en samfunnsplikt som lokalpolitikk er ?. Det virker som Bondelaget driver en blå blå politikk og arbeider for at mest mulig volum på minst mulig bønder, for kannibalismen er der.. Selbu har  ganske naturgitte forutsetninger som tilsier at stordriftsfordelen ikke er bærekraftig der det transporters gjødsel og gras på tvers av grendene. Trøndelag arbeiderparti`s forslag om en ny kurs i landbrukspolitikken der avkastning pr årsverk prioriteres i stedet for stadig høyere produksjonskrav blir viktig fremover slik at vi sikrer ressursene i bygdene som skaper mere næringsaktivitet samt en økonomisk jevnstilling pr årsverk. Hvilket miljø får vi hvis det blir bare 1 bonde i hver grend. Selbu kommune må fortsatt støtte eksisterende og ny næringsutvikling i landbruket for vi trenger hver og en.

Også boplikten i Selbu kommune skal ha oppfølging. Konsesjonen er en tillatelse fra kommunen til å erverve en eiendom. En erverver er en som overtar eiendommen som ny eier. Et erverv er ett fellesord for alle måter en kan overta en eiendom på : arv,gave,skifte,osv. Måten eiendomen er ervervet på er uten betydning for konsesjonsplikten. En eiendom kan for eksempel være hus,gård,ubebygd tomt,eller andre arealer. Ved overdragelse av en eiendom som er konsesjonspliktig,må ny eier søke kommunen om tillatelse til å overta eiendommen. De fleste eiendomserverv er konsesjonsfrie ved at det er gjort unntak fra konsjesjonsplikten i konsesjonsloven. Det betyr at ny eier ikke trenger å søke om konsesjon. Et eiendomserverv kan være konsesjonsfritt pga type eiendom eller at den som erverver er odelsberettiget til eiendommen eller er i nær slekt med overdrager. Ny eier må da sende inn en egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen, denne skal kommunen bekrefte og føre inn i Matrikkelen før eiendommen kan skjøtes over på ny eier. Det er i utgangspunktet ikke boplikt på konsesjonsfrie erverv. Det finnes likevel viktige unntak bestemt i konsesjonsloven. Dette gjelder erverv pga odelsrett eller slektskap for bebygd eiendom der:

-Fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 35 da.

-Eiendommen består av mer enn 500 da prod skog.

Eiendommen må da ha et hus som er eller har vært i bruk som helårsbolig, eller at det er hus under oppføring på eiendommen, og at tillatelsen til oppføringen er gitt med sikte på boligformål. Konsesjonsfriheten er i slike tilfeller betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og bor der selv i minst 5 år. For slike eiendommer er boplikten personlig. Hvis erververen ikke kan oppfylle den personlige boplikten, må det søkes om konsesjon på vanlig måte. Da kan kommunen gi utsatt boplikt et visst antall år eller gi varig fritak fra boplikten. I Selbu kommune så er det ikke mange  antall saker med boplikt men dog viktig med info da det er en del smutthull som ikke alle er klar over.

Selbu kommune skal fortsatt være en framoverlent kommune som skal bidra til at om du er liten eller stor, gammel eller ung skal trives her.

Powered by Labrador CMS