Debatt

Arkivbilde/

Uklar organisering av Tydal kommune, åpenhet!

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentens egne meninger.

Det er godt å bo i Tydal kommune og mye er bra, men jeg etterlyser mer åpenhet og mer ydmykhet fra sentraladministrasjonen i kommunen. Saklig kritikk og forbedringsforslag blir ikke tatt godt i mot. Jeg har over tid prøvd å finne ut litt om hvem som har ansvar for hva i Tydal kommune. Jeg har også pekt på, og vært kritisk til ”organisasjonskartet” som ligger på hjemmesiden. Det er lite informativt og er dårlig/mangelfullt sammenlignet med mange andre kommuner.   Arbeidsmiljø, lønnspolitikk, sykefravær, rekruttering av helsepersonell, kompetanseutvikling og satsing på ungdom er også områder jeg har etterlyst informasjon om uten at jeg har fått skikkelig svar. 

Jeg har hittil henvendt meg direkte til sentraladministrasjon, men da jeg føler at jeg er til bryderi og får mangelfulle svar, går jeg denne gangen ut med mitt syn på åpenheten i Tydal kommune i Selbyggen. Etter et tidligere brev til Tydal kommune ble jeg innkalt ”på teppet” med kommunedirektøren og to sektorledere og jeg må bare innrømme at jeg ikke ble møtt med mye ydmykhet og forståelse for mine litt kritiske syn på ovenfor nevnte tema. Jeg tror ikke det er vanlig å bli innkalt på teppet fordi at noen kommer med litt kritiske merknader.

TK opererer med 3 ledernivå, men hvem som innehar de ulike posisjonene er det umulig å finne ut av på hjemmesiden til TK. Det er tidligere uttalt fra kommuneledelsen at man på hjemmesiden skal kunne finne alt av interesse for innbyggerne i Tydal. Etter min mening er dette ikke tilfelle! På hjemmesiden finner jeg under, oversikten for ansatte, ut at noen er omtalt som ledere. Men hvem er de ledere for og hvilket ansvar har de? Å betegne flere ansatte med bare leder, er etter mitt skjønn meningsløst og gir ingen fornuftig informasjon.

Sektorlederne har jeg etter hvert fått oversikt over, men hvem som er tjeneste- og driftsledere er for meg ukjent? De fleste kommuner presenterer på hjemmesiden en grei skjematisk oversikt som viser de ulike ledernivå med navn og hva de har ansvar for. Dagens organisasjonskart som ligger på hjemmesiden, gir nesten ingen informasjon om ledelsen i Tydal kommune. Søker man på teknisk etat for eksempel, finnes det ingen oversikt over ansatte i denne sektoren og like mangelfullt er det for de andre sektorene. Er det hemmelighold eller vet ikke ledelsen i Tydal kommune hvem som innehar de ulike funksjonene og hva de har ansvar for? Jeg begynner å lure.

Det snakkes om optimisme i bygda og at flere vil flytte til Tydal i den nærmeste tida. Da synes jeg det er bakstreversk og gir et dårlig inntrykk av kommunen vår når man ikke finner gode oversikter over hvem som har ansvar for hva i Tydal kommune.

Jeg anbefaler derfor ledelsen i Tydal kommune å lære litt av den måten for eksempel Holtålen kommune presenterer sine ansatte med tanke på god informasjon og åpenhet.  Holtålen kommune sitt organisasjonskart og opplisting av ansatte under hver seksjon er særs informativ. Det er enkelt å se hvem som bekler de ulike lederstillingene og hva de har ansvar for. Det kan ikke være arbeidsmengden med å lage en slik oversikt som gjør at dette ikke er fulgt opp i TK!

 Hvis man leser postlistene (og det bør alle gjøre) ser man blant annet at det pr. i dag er skrevet nærmere 30 avtaler som tilkallingsvikarer i omsorgstjenesten. Bruk av så mange tilkallingsvikarer må være et sykdomstegn hva gjelder rekruttering av personell. Personell fra helsesektoren søker seg så snart det er mulig, over til sentraladministrasjonen og får umiddelbart vesentlig høyere lønn. Det er ikke rart at man sliter med rekruttering i helsesektoren! Det er snart mer helsekompetanse i sentraladministrasjonen enn på sykehjemmet. For å unngå misforståelse poengterer jeg at dette er min oppfatning.

Jeg føler at mange i kommunen vår mener at Tydal kommune ikke prioriterer åpenhet høyt nok. Dette begrunner jeg med at man ikke på egen hand kan lese post som ikke er unntatt offentlighet, at man i saker som er unntatt offentlighet som regel ikke finner noen form for informasjon (hvordan kan man da klage på at deler av saken burde ha vært opplyst), at besøkstiden i rådhuset er redusert, at man må avtale besøkstid og at vi ikke vet hvem som har ansvar for hva i kommunen. Den politiske interessen blant folk i Tydal er lav og noe av årsaken kan være generelt manglende åpenhet. Det er for lite diskusjon i det ”åpne rom” i kommunen vår. I en nylig landsdekkende undersøkelse var Tydal kommune blant de kommunene som kom dårligst ut på åpenhetsbarometeret.

Jeg håper ”Tydalingan” tar del i denne debatten og sier hva de mener med tanke på å få en enda bedre kommune å bo i og med større åpenhet. Hvis jeg tar helt feil, får jeg gjøre som soldaten som sluttet i militæret fordi det var bare han som gikk i takt.

Jeg ber om at Tydal kommune så snart som mulig setter mer fokus på åpenhet, er åpen for gode innspill og saklig kritikk og lager et bedre organisasjonskart der alle sektorledere, tjeneste- og driftsledere og andre er benevnt med navn og hvilket ansvarsområde de har. Tydal kommune burde være stolt av å kunne presentere sine medarbeidere!

Powered by Labrador CMS